news_menu

นางสาวไทยและคณะร่วมเข้าเยี่ยมชมวัดพระธาตุแช่แห้งพร้อมถ่ายVTRร่วมกับทางวัด

เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 นางสาวไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมสักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พร้อมทั้งร่วมถ่ายVTRกับทางวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยทางวัดพระธาตุแช่แห้งและเจ้าอาวาสได้จัดการตอนรับ รวมถึงทำพิธีสืบชะตาแก่นางงามทั้งสามท่าน ได้แก่ น.ส.ธนพร ศรีวิราช (น้องจุ้บจิ้บ) นางสาวไทยประจำปี2559 รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ปิ่นทิพย์ อรชร (น้องขวัญ) และรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุปภาดา ภูรีพงศ์ (น้องสายไหม) ทั้งนี้ ทางวัดได้ทำการถ่าย VTR ประกอบการตอนรับนางสาวไทยอีกด้วย ซึ่งทางวัดจะปล่อยเผยแพร่ให้ชมกันในเร็วๆนี้

โดยพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่า เป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย
พิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองของจังหวัดน่านได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ชาวน่านในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลต่างรู้จักและยึดมั่นปฏิบัติกันอยู่ เพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจะหมดหายไปชีวิตก็จะยืนยาวยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป